Οροι χρήσης – Εγγυήσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εγκατάσταση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό και με τον ενδεδειγμένο τρόπο, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή, ώστε να πληρούν τους όρους της εγγύησης.

Η εγγύηση του κάθε προϊόντος καλύπτεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή ή εξειδικευμένο επισκευαστή σύμφωνα με τους όρους και εντός του χρόνου που ορίζει ο ίδιος. Η εγγύηση μπορεί να απορριφθεί εάν το ανταλλακτικό:

• έχει τοποθετηθεί λάθος ή έχει γίνει εσφαλμένη διάγνωση,

• έχει φυσιολογική φθορά λόγω της κακής χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ TURBO

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η εγγύηση των καινούριων και ανακατασκευής (ολικής και μερικής) προϊόντων καλύπτει, ανάλογα την περίπτωση, από 6 μήνες έως και 2 έτη καλής λειτουργίας από την ημερομηνία πώλησης που αναγράφεται στο αποδεικτικό αγοράς. Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση ισχύει σύμφωνα με τους όρους και τον χρόνο που δίνει το εργοστάσιο κατασκευής ή το εργαστήριο ανακατασκευής, που αποτελούν εξολοκλήρου και τους υπόχρεους αξίωσης της εγγύησης. Η εταιρεία μας ούτε δεσμεύεται νομικά ούτε και δικαιούται σε καμία περίπτωση να αξιώσει εγγύηση η ίδια, μόνο να ζητήσει από τον εκάστοτε κατασκευαστή ή επισκευαστή την δικαίωσή της σύμφωνα με τους όρους και εντός του χρόνου που ορίζει ο ίδιος. Από το μέρος της, η Eco-Diesel, επιπλέον, θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα εξυπηρετώντας τον πελάτη άμεσα και με τον πιο συμφέρων για αυτόν τρόπο.

Οι μονάδες που αποστέλλονται για την εξέταση αξίωσης εγγύησης πρέπει να συνοδεύονται από τις αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τις εργασίες οι οποίες έχουν γίνει πριν και κατά την τοποθέτηση των ανταλλακτικών από εξειδικευμένο τεχνίτη. 

Η Eco-Diesel δεν είναι υπεύθυνη για κόστος συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης του ανταλλακτικού, κόστος μεταφοράς ή βλάβη από ακινητοποίηση του οχήματος ή οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που προκαλούνται από αστοχία του ανταλλακτικού. Επίσης αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκαλούνται από τρίτους ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης του προϊόντος.

Για να αιτηθείτε κάλυψη εγγύησης για τουρμπίνες, κατεβάστε και εκτυπώστε την φόρμα και, αφού την συμπληρώσετε, αποστείλετέ την συνοδευόμενη και από τα απαραίτητα παραστατικά. Προτιμάται η αποστολή σκαναρισμένων εγγράφων σε μορφή pdf στην διεύθυνση e-mail: [email protected] ή [email protected] κατόπιν και τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με τον υπεύθυνο για τις εγγυήσεις.

Δείγμα ελέγχου τουρμπίνας για αξίωση εγγύησης (Η συγκεκριμένη είναι απορριπτική).

Για μεγαλύτερη εικόνα κάντε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα και επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού “Ανοιγμα εικόνας σε νέα καρτέλα”